Novosti
arhiva/novosti/HRŠUME.png
12.03.2024 Broj:801

PAŠARANJE NA PODRUČJIMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH ŠUMA

Na osnovu dojava sa terena i problema oko smještaja pčelinjaka na područjima kojima upravljaju Hrvatske šume, a nalaze se u zakupu stočara radi ispaše stoke ili na područjima donosimo vam sljedeće vrlo važne informacije koje smo dobili nakon razgovora sa gosp. Antom Sabljićem članom uprave Hrvatskih šuma.


1.    Pčelar u prvom koraku traži suglasnost za doseljavanje na željenu lokaciju od pašnog povjerenika u čijoj se nadležnosti nalazi mjesto za smještaj pčelinjaka.

2.    U drugom koraku pčelar odlazi u podružnicu Hrvatskih šuma sa kojom sklapa ugovor o doseljavanju ako su za to ispunjeni uvjeti od strane Hrvatskih šuma i ako je dobivena suglasnost od pašnog povjerenika.

3.    Nakon potpisanog ugovora sa podružnicom Hrvatskih šuma pašni povjerenik izdaje odobrenje za smještaj pčela.

4.    Zakupnik (stočari, lovci) ima obvezu pčelaru omogućiti ulazak i smještaj pčelinjih zajednica u prostor kojega je on sam obvezan ograditi električnim pastirom.

Ono što je svakako važno za istaknuti je dobivena jasna uputa da se zemljište u nadležnosti hrvatskih šuma koje je u zakupu ne može i ne smije zatvoriti za obavljanje pčelarske djelatnosti od strane zakupnika

Na nama pčelarima je da sa zakupnikom , naravno ako je to moguće nađemo najbolje moguće rješenje za smještaj naših selečih košnica. Kod ulaska i izlaska na ograđeno područje je obveza pčelara nakon ulaska ili izlaska vratiti električni pastir u prvobitno stanje tj. zatvoriti ulaz da stoka ili divljač ne mogu izaći iz ograđenoga područja.

U slučaju kada dogovor nije moguć pčelar se obraća nadležnoj šumariji koja treba riješiti spor.

Na ovaj način nastavljamo dobru suradnju sa upravom Hrvatskih šuma koja je započela potpisivanjem Ugovora o suradnji u 11. mjesecu 2023.