Novosti
arhiva/novosti/komarac-mala.gif
31.07.2020 Broj:232

Suzbijanje komaraca na području grada Dugo Selo

OPERATIVNI PLAN – Suzbijanje komaraca na području grada Dugo Selo u terminu 04 .08.2020.


EKO-DERATIZACIJA d.o.o.

za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju

HR-10 000 ZAGREB

Črnkovečka 9a

Matični broj: 1270109                                                                                                       

OIB: 38001831721

e-mail: eko-deratizacija@zg.t-com.hr                                               

IBAN : HR4724020061100429359             

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

                                                                             DUGOSELSKI KOMUNALNI I PODUZETNIČKI CENTAR

                                                                             A.MIHANOVIĆA 1

Dugo Selo

 

Predmet: OPERATIVNI PLANSuzbijanje komaraca na području grada Dugo Selo

u terminu   04 .08.2020.

 

 

 

Poštovani,

 

 

       Sukladno preuzetim obvezama prema ugovoru KLASA 363-02/20-04/04, URBROJ:238/07-27-01-20-22  o obavljanju usluga dezinsekcije komaraca na području Grada Dugo Selo tvrtka EKO-DERATIZACIJA d.o.o. kao ovlašteni izvršitelj dostavlja Vam ovaj Operativni plan kao najavu planiranih aktivnosti vezanih uz suzbijanje komaraca (adulticidni  tretman).

 

?  Planirane aktivnosti

Planira se provesti suzbijanje komaraca (odrasle jedinke) na području Grada Dugo Selo.

 

Suzbijanje komaraca –krilatica planira se provesti hladnim ULV zamagljivanjem  insekticidima odobrenim od Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja RH za primjenu u naseljenim područjima.

 

 

 

?  Popis površina i prostorni i vremenski raspored aktivnosti:

Suzbijanje krilatica planiramo provesti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.08.2020. ( utorak ), u terminu  od 5:00 DO 7:00  sati.

prema niže navedenom rasporedu:

 

I.        Lokacija

 

Zagrebačka ulica ( od Predavčeve do Kopčevečke), Kopčevečka ul., ul. Čret, Radnička ul., Slunjska ul. V. Jagića, ul. braće Radić, ul. Katarine Zrinske, ul. V. Lisinskog, Zelinska ul. , Cetingradska.

 

Ulica J. Predavca, Rugvička ul., Savska ul., Sajmišna ul., Oborovska ul., Trnoščica, ul. Gredice, I. i II. Puhovski odvojak, ul. B. Huzanića,Dravska,Dunavska,Savski gaj.

 

II.        Lokacija

Ul. S. Ferenčaka, Osječka ul., ul. I.G. Kovačića, ul. Dragutina Domjanića, ul. V. Nazora, ul. M. J. Zagorke, Domobranska,ul.Rastoke.

 

Šaškovečka ul., Martinska ul., , ul. A. Starčevića, Graberska ul.,  Starjak, Bencek,,Žumberački put

 

                            III.        Lokacija

Zagrebačka ul. (Velika Ostrna, Mala Ostrna i Leprovica), Rimski put, Milakovićeva ul., Pavlićeva ul., Omladinska ul., Čulinećka ul., Andrilovečka,M.Rustambga,Ivana pl.Zajeca

 

Lukarska ul., ul. Borovec, Dvoriška ul.,  Prozorska,Grškovičeva,Tome Koščeca,T.Kapitana,S.Vurića,Kozinska,I.Gundulića.

 

 

 

?  Opis tehnološke primjene sa popisom sredstava i opreme koja će se koristiti

Suzbijanje krilatica – adulticidni tretman vršiti ćemo u naseljenim područjima hladnim zamagljivanjem koristeći ULV strojeve (MOBILSTAR E).

Nakon svake akcije suzbijanja krilatica  vršiti ćemo  praćenje brojnosti krilatica kako bi se procijenila uspješnost provedenih adulticidnih akcija.

Sredstvo: Neopitroid premium (permetrin ), kojeg ćemo primijeniti prikladnim uređajima. Kao otapalo koristiti će se voda.

 

?  Obavijesti građanima i pčelarima

Pozivaju se građani da bez potrebe ne izlaze na ulicu u vrijeme zamagljivanja, a naročito se to odnosi na osjetljivije osobe kod kojih bi preparati koji se koristi mogao izazvati iritaciju dišnih putova.

Ukoliko na obuhvaćenom području postoje pčelari drže košnice, umoljavamo iste da pčelama onemoguće izlaz iz košnica na dan suzbijanja komaraca.

 

 

 

 

 

U SLUČAJU LOŠIH VREMENSKIH PRILIKA TIJEKOM PLANIRANIH AKCIJA, ISTE ĆEMO OBUSTAVITI I OBAVITI U PRVOM MOGUĆEM POVOLJNOM TERMINU, O ČEMU ĆEMO PRAVODOBNO POSLATI OBAVIJESTI.

 

 

 

?  Kontakt osoba  koja će biti zadužena za izvršenje planiranih aktivnosti

 

Kontakt osoba:  Puhmajer Tomislav    sanit. ing  . mob 098 422 861

 

Koordinator: Mikuš Mirela, san. Ing. Mob  – 098 970 2647

         

 

 

 

           

S poštovanjem,

ZAGREB, 30.07.2020. godine