Novosti
arhiva/novosti/images/_def_news.jpg
23.07.2020 Broj:225

PISMO POVJERENICE ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE (EU), GOSPOĐE STELLE KYRIAKIDES

Pismo povjerenice za zdravlje i sigurnost hrane (EU), gospođe Stelle Kyriakides u vezi akcijskog plana za poboljąanje stanja na trľiątu meda Europske unije, a dostavljenog na upit udruľenja Copa-Cogeca, objavljujemo u cijelosti na hrvatskom i na engleskom jeziku.


 MEMBER OF THE EUROPEAN COMMISSION


HEALTH AND FOOD SAFETY
Rue de la Loi, 200 Bruxelles, Poštovani g. Pesonen,

Hvala Vam na Vašem dopisu od 18. lipnja 2020. u kojem ističete važnu ulogu europskih proizvođača meda i potrebu za zaštitom europskog tržišta meda. Želim naglasiti da su u Direktivi o medu1 utvrđeni nazivi, opisi i definicije proizvoda te kriteriji sastava meda. Med podrijetlom iz EU-a i uvezeni med trebali bi se pridržavati tih definicija. U Direktivi o medu utvrđeno je da je na oznaci meda obvezno navođenje zemlje podrijetla osim ako med potječe iz više zemalja. Direktiva dozvoljava i nacionalna pravila prema kojima se sav med pakiran na određenom državnom području mora označiti točnim podrijetlom meda. Ta pravila trenutačno se primjenjuju u Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji, a planira se njihovo uvođenje u Španjolskoj, Francuskoj, Portugalu i Rumunjskoj. Iako je označivanje važno radi informiranja potrošača, ono nije mjera kojom se jamči autentičnost i zdravstvena ispravnost proizvoda. Označivanje potrošačima omogućuje da donose informirane odluke, ali im ne jamči zaštitu od prijevare. Kad je riječ o prijevarama, pogođene su i države članice i treće zemlje. Sukladnost s EU zakonodavstvom u području poljoprivrede i prehrane moraju osigurati subjekti u poslovanju s hranom. Oni moraju provesti vlastitu procjenu ranjivosti i usvojiti preventivne mjere i mjere odvraćanja za zaštitu sebe i potrošača od prijevare. _________________

1 Direktiva Vijeća 2001/110/EZ od 20. prosinca 2001. o medu (SL L 10, 12.1.2002., str. 47.). G. Pekka Pesonen, Glavni tajnik Copa - Cogeca 61, Rue de Treves, 1040 Bruxelles Otkrivanje prijevara s hranom i borba protiv njih u nadležnosti je država članica. Uredba o službenim kontrolama2 koja je nedavno stupila na snagu donosi novi sveobuhvatan skup alata za borbu protiv prijevara, uključujući odredbe o suradnji u slučaju kršenja propisa u više država. Prema toj Uredbi Komisija je zadužena za koordinaciju i praktičnu primjenu tih mjera na razini EU-a. Konačno, sa zanimanjem primam na znanje Vaš poziv na uspostavu europskog referentnog laboratorija ili referentnog centra koji bi mogao pružati tehničku i koordinacijsku podršku zemljama EU-a te pridonositi širenju dobrih praksi pružanjem znanstvenog i tehničkog znanja. Prijevare s hranom uvijek su postojale i nažalost će i dalje postojati, no moja je obveza jednostavna: uz pomoć nadležnih tijela država članica i dalje ću otežavati život prevarantima primjenom pristupa nulte tolerancije. U tu svrhu, a u kontekstu strategije „od polja do stola”, Komisija zaoštrava borbu protiv prijevara povezanih s hranom kako bi svim subjektima pružila ravnopravne uvjete, a nadzornim i provedbenim tijelima dala veće ovlasti. Komisija će nastaviti surađivati s državama članicama, Europolom i drugim tijelima te s pomoću EU-ovih podataka o sljedivosti i upozorenja poboljšati koordinaciju. Komisija će predložiti i strože mjere odvraćanja, bolje kontrole uvoza i ispitati mogućnost jačanja koordinacije i istražnih kapaciteta Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF). Sve te nove inicijative trebale bi koristiti i sektoru meda. Nadam se da će Vam ove informacije pojasniti Komisijin pristup ovoj važnoj temi za potrošače EU-a. S poštovanjem, Stella Kyriakides _________________


2 Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim
aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju
bilja i sredstvima za zaštitu bilja (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.).
Elektronički potpisano 14.7.2020. u 14:56 (UTC+02) u skladu s člankom 4. stavkom 2. (Valjanost elektroničkih dokumenata) Odluke Komisije 2004/563

 

 

Mr Pekka Pesonen, Secretary General Copa – Cogeca 61, Rue de Tr?ves, 1040 Bruxelles
STELLA KYRIAKIDES
MEMBER OF THE EUROPEAN COMMISSION
HEALTH AND FOOD SAFETY
Rue de la Loi, 200
B-1049 Brussels – Berl 10/380


stella.kyriakides@ec.europa.eu

 

Brussels, Dear Mr Pesonen, Thank you for your letter of 18 June 2020 in which you highlight the important role of European honey producers and the need to protect the European honey market. I would like to underline that the Honey Directive1 sets names, product descriptions, definitions and composition criteria for honey. Honey of EU origin and imported honey should abide by these definitions. The Honey Directive provides for the compulsory indication of the country of origin, except if the honey originates from more than one country. It also allows for national rules requiring that all honey packed in a specific territory is labelled with the exact origin of the honey. Such rules are currently implemented in Greece, Croatia and Italy, and are planned to be introduced in Spain, France, Portugal and Romania. Although labelling is important for consumer information, it is not an accurate measure to guarantee authenticity and wholesomeness. Labelling allows consumers to make informed choices but is not a guarantee against fraud. Concerning fraud, third countries are as concerned as Member States. The responsibility for ensuring compliance with the EU agri-food related legislation rests with the food business operators. They should conduct their own vulnerability assessments and adopt preventive and deterring measures to protect themselves and the consumers from deception.


1 Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey (OJ L 10, 12.1.2002, p. 47). Detecting and fighting food fraud is the responsibility of the Member States. The recently enforced Official Control Regulation2 provides a new comprehensive set of tools to tackle fraud, including provisions for cooperation in case of violations spanning across borders. It also gives the Commission a role in coordinating and enforcing the effective application of these measures at EU level. Finally, I note with interest your call for the setting up of a European reference laboratory or a reference centre that could provide technical support and coordinated assistance to EU countries, and contribute to the dissemination of good practices by providing scientific and technical expertise. Food fraud has always existed and will unfortunately continue to do so but my commitment is simple: with Member States authorities, I will continue to make the life of fraudsters harder by taking a zero-tolerance approach. To that aim, in the context of the Farm to Fork Strategy, the Commission is scaling up its fight against food fraud to achieve a level playing field for operators and strengthen the powers of control and enforcement authorities. The Commission will continue to work with Member States, Europol and other bodies to use EU data on traceability and alerts to improve coordination. The Commission will also propose stricter dissuasive measures, better import controls and examine the possibility of strengthening the coordination and investigative capacities of the European Anti-Fraud Office (OLAF). All these incoming initiatives should also benefit the honey sector. I hope that you will find this information helpful in clarifying the Commission’s approach on this important matter for EU consumers. Yours sincerely, Stella Kyriakides
2 Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other
official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health
and plant protection products (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1).
Electronically signed on 14/07/2020 14:56 (UTC+02) in accordance with article 4.2 (Validity of electronic documents) of Commission Decision 2004/563

 

 

 .